Grondslag

 

AVS Grondslag

1.  Die grondslag van Afrikaner Volkseie Sport berus op twee grondbeginsels:

1.1   Die Christelike-Protestantse geloof gegrond op die Bybel en soos verwoord in die drie formuliere van eenheid.

1.2   Die uitleef van die Afrikanerkultuur, waar ons die kultuurbeskouing huldig dat kultuur die handelinge is wat die mens doen in gehoorsaamheid aan God Drie-enig se kultuuropdrag aan die mens.

2.  Voortvloeiend uit die grondbeginsels is die grondslag van die AVS:

2.1   Ons en ons kinders is onlosmaaklik deel van die Afrikanervolk.

2.2   Ons spits ons veral toe op die jeug. Eerstens omdat die jeug die sigbaarste segment van die georganiseerde Afrikanerkultuur- en sportgemeenskap is. Ons beskou sport as ʼn spesifieke element van kultuur. Tweedens aanvaar ons as Christen-volkseie organisasie met erns dat ons kinders deur die Drie-enige God aan ons toevertrou is om in Sy vrese op te voed, ook in die beoefening van kultuur. 

2.3   Ons wil wesenlik op alle toepaslike terreine ons kultuur in die algemeen en dan in besonder die sport element daarvan bevorder tussen volksgenote binne ons Christelike geloof en Afrikaner kultuur-gemeenskap.

2.4 Ons wil deur middel van Afrikaner Volks-eie Sport geleenthede vir volkseie kultuur-aktiwiteite en sportbyeenkomste skep.